Handledning

Handledning

I arbetet med människor i utsatta livssituationer ställs vi som professionella ofta inför svåra val och tvingas ofta fatta beslut som är avgörande för andra människors fortsatta liv.

Det är ofta många i personens nätverk som är oroliga och rädda och som lägger mycket av sin ångest och oro hos oss som behandlare eller utredare.

Handledning kan då vara en viktig del i arbetet för att få hjälp och stöd i sin yrkesroll. Det kan handla om att få handledning i svåra ärenden men också att titta på sig själv i sin roll som yrkesutövare och vad man bidrar med i de möten man ställs inför. Handledning i en arbetsgrupp fyller också en viktig roll för att få en ökad grupptrygghet och en chans att med hjälp av någon utanför gruppen kunna jobba med grupprocesser och eventuella problem som kan uppstå i en arbetsgrupp rörande exempelvis värdegrund. Valet av handledare kan göras på olika grundvalar och man rekomenderar  byte av handledare regelbundet för att tillföra nya synsätt till en arbetsgrupp.

En del handledare handleder utifrån en väldigt specifik teoretisk metod medan andra har ett mer holistiskt förhållningssätt.

motiveramera.se har förhållningssättet från MI som utgångspunkt och menar att vi alla är unika och har hamnat i olika svårigheter av individuella skäl och lösningen för att möta dessa skäl är också de individuella men ett systemteoretiskt tankesätt finns med då vi alla ingår i olika system och påverkas av respektive påverkar de övriga i systemet.

Handledning syftar till att utveckla och stärka yrkesrollen genom att få återkoppling, synpunkter och reaktioner på frågor och problem och på det personliga förhållningssättet till dem. Handledning är ett sam-skapande mellan handledaren och de handledda. Om ni väljer handledning med motiveramera.se kommer ni att få en handledning med kreativa metoder utifrån de frågeställningar som uppkommer. Handledningsrummet kan ses som en exprimentverkstad där man tillåts prova nya metoder, åsikter och värderingar.

Handledaren


Jag är examinerad handledare i psykosocialt arbete. (30hp avancerad nivå)

Handledarutbildningen i psykosocialt arbete vid Ersta Sköndal Högskola utgår från ett tvärvetenskapligt perspektiv och en helhetssyn på handledning. Det innebär insikt om att frågor och utvecklingsbehov i organisationer berör såväl enskild individ, arbetsgrupp, företag/ organisation som omvärld och samhälle.

Vidareutbildning i handledarrollen med genomförd kurs i Jokerrollen/Forumspel och Rainbow.

Vidareutbildning kreativa metoder-i handledning för individ och grupputveckling 7,5 hp, VT 2018


Jag deltar själv i så kallad superhandledning för att kontinuerligt jobba med min roll som handledare.

Lotta